SAVUNMA SANAYİ NEDİR?

SAVUNMA SANAYİ NEDİR?

Ulusal savunma alanında ihtiyaç bulunan araç ve gereçlerin üretimini sağlayan sektör savunma sanayidir diyebiliriz. Daha kapsamlı olarak ele alacak olursak konuya şöyle başlayabiliriz; Kendi sınırlarını belirlemiş her ülke, kendi devamlılığını sağlayabilmek için bu sınırları korumakla yükümlüdür. Ülkeler bu sınırları koruyabilmek için insan gücünden oluşan, doğrudan koruyabilecek ya da gerekli araç gereci kullanabilecek ordunun yanı sıra tüm bu durumlar için gerekli araç gereçleri de edinebiliyor olması gerekir. Bu sektör gelişmiş ülkelerde ekonominin önemli bir kısmını oluştururken, daha az gelişmiş ülkelerde ise kaynağın aktarıldığı ve gelişimine öncelik verilen sektörlerdendir. Savunma sanayi, ülkelerin güven ve refah içerisinde yaşaması için de oldukça önemlidir. 


Günümüzde savunma sanayisi en gelişmiş olan ülkeler İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi hem ekonomik alanda gelişmiş hem de siyasal konumlanışı sebebiyle stratejik noktalarda bulunanlardır. Ülkemiz cumhuriyetin ilanından sonra ekonominin toparlanma süreci ile birlikte savunma sanayisine sahip değildi ve genellikle bu alanda ihtiyaç bulunan araç ve gereçleri diğer ülkelerden temin ediyorduk. Mevcut koşullarda ise tank, silah, uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi en temel savunma gereksinimlerinin üretimi noktasında dışa bağımlı bir halden kurtulmuştur ve kendi savunma gereçlerini kendisi üretmeye başlamıştır.

Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Kararnameyle Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı, başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Savunma sanayiinin görev ve yetkileri şu şekildedir;

Başkanlık yurt dışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacak.

Başkanlığın en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Savunma Sanayii icra Komitesi cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekaleten Komiteye başkanlık edecek.

Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak.

Komitenin sekreterya hizmetlerini Başkanlık yürütecek.

Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Komite, savunma sanayisinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak.